دوره های مطالعاتی

حجت الاسلام عباسی ولدی

دوره مطالعاتی شهید تهرانی مقدم (ترم اول)

  • تاریخ شروع ثبت نام: 1399/4/14
  • تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/4/31
  • تاریخ شروع دوره: 1399/4/14
  • هزینه: 14,000
ثبت نام

دوره مطالعاتی شهید سلیمانی (ترم اول)

  • تاریخ شروع ثبت نام: 1399/4/14
  • تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/4/31
  • تاریخ شروع دوره: 1399/4/14
  • هزینه: 14,000
ثبت نام