دوره های مطالعاتی

حجت الاسلام عباسی ولدی

دوره مطالعاتی شهید سلیمانی (ترم سوم)

  • تاریخ شروع ثبت نام: 1399/12/2
  • تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/12/21
  • تاریخ شروع دوره: 1399/12/2
  • هزینه: 25,000
ثبت نام

دوره مطالعاتی شهید تهرانی مقدم (ترم سوم)

  • تاریخ شروع ثبت نام: 1399/12/2
  • تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/12/21
  • تاریخ شروع دوره: 1399/12/2
  • هزینه: 25,000
ثبت نام