دوره های مطالعاتی

حجت الاسلام عباسی ولدی

دوره مطالعاتی شهید تهرانی مقدم (ترم چهارم)

  • تاریخ شروع ثبت نام: 1400/3/1
  • تاریخ اتمام ثبت نام: 1400/4/31
  • تاریخ شروع دوره: 1400/3/2
  • هزینه: 30,000
ثبت نام

دوره مطالعاتی شهید سلیمانی (ترم چهارم)

  • تاریخ شروع ثبت نام: 1400/3/1
  • تاریخ اتمام ثبت نام: 1400/4/1
  • تاریخ شروع دوره: 1400/3/1
  • هزینه: 30,000
ثبت نام