دوره های مطالعاتی

حجت الاسلام عباسی ولدی

دوره مطالعاتی شهید سلیمانی (ترم دوم)

  • تاریخ شروع ثبت نام: 1399/8/17
  • تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/8/30
  • تاریخ شروع دوره: 1399/8/17
  • هزینه: 14,000
ثبت نام

دوره مطالعاتی شهید تهرانی مقدم (ترم دوم)

  • تاریخ شروع ثبت نام: 1399/8/17
  • تاریخ اتمام ثبت نام: 1399/8/30
  • تاریخ شروع دوره: 1399/8/17
  • هزینه: 14,000
ثبت نام