پویش خرمای کاغذی

پویش خرمای کاغذی
آگوست 27, 2019 بدون نظر

در این پویش به دنبال آن هسختیم که نذر فرهنگی در مورد کتب اسختاد عباسخی ولدی
صورت بگیرد و مردم در این پویش ع ضو شوند. به عبارتی دیگر همانطور که مردم، خرما را نذر میکنند و بین مردم پخش میکنند، در اینجا به جای خرما، کتاب را نذر میکنند .

در این پویش به دنبال آن هسختیم که نذر فرهنگی در مورد کتب اسختاد عباسخی ولدی
صورت بگیرد و مردم در این پویش ع ضو شوند. به عبارتی دیگر همانطور که مردم، خرما را نذر میکنند و بین مردم پخش میکنند، در اینجا به جای خرما، کتاب را نذر میکنند .

در این پویش به دنبال آن هسختیم که نذر فرهنگی در مورد کتب اسختاد عباسخی ولدی
صورت بگیرد و مردم در این پویش ع ضو شوند. به عبارتی دیگر همانطور که مردم، خرما را نذر میکنند و بین مردم پخش میکنند، در اینجا به جای خرما، کتاب را نذر میکنند

پویش خرمای کاغذی